info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Belangrijke aandachtspunten voor uw loonadministratie

//
Posted By
/
Comment1

loonadmOok dit jaar wijzigt er weer het nodige op het gebied van de loonadministratie. In dit artikel zetten we de belangrijkste veranderingen voor u op een rij. En het spreekt voor zich dat wij graag voor u klaar staan als u vragen heeft.

Wet Aanpak Schijnconstructies
Vanaf 1 januari 2016 is de werkgever verplicht het deel van het loon gelijk aan het wettelijk minimumloon giraal over te maken. Ook moet de werkgever vanaf dat moment een onkostenvergoeding specificeren op de loonstrook. Zodoende kan de belastingdienst vaststellen of het gaat om een vergoeding die wel of niet mag worden gerekend tot het minimumloon. Vanaf 1 juli 2016 geldt een verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon.

Nieuw: Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Steeds vaker werken mensen door na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hiervoor is nu een aantal regels opgesteld. De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst bedraagt 1 maand. Een werkgever mag iemand maximaal 6 tijdelijke contracten geven in een periode van maximaal 4 jaar voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd als de arbeidsovereenkomst eindigt bij of na de AOW leeftijd. Bij een reorganisatie is de werkgever verplicht eerst de AOW-gerechtigden te ontslaan. De AOW-gerechtigde heeft geen recht op aanpassing van de arbeidsduur, maar wel recht op betaling van het minimumloon. De loondoorbetaling bij ziekte is maximaal 13 weken in plaats van 2 jaar. Zieke AOW-ers -die geen recht hebben op doorbetaling van de werkgever- krijgen recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Vanaf 1 juli 2016 verhaalt men deze uitkering op de werkgever. Er is een overgangsrecht voor AOW-gerechtigden en werknemers die voor 1 juli 2016 AOW gerechtigd worden en voor 1 januari 2016 al ziek waren.

Wijzigingen in de WKR:
• Het normbedrag voor loon in natura voor maaltijden in bedrijfskantines is 3,25 per maaltijd.
• Het gebruikelijkheidscriterium is aangescherpt.

Wijzigingen Loonheffingen:
• De voordeelregel vervalt.
• De tijdelijke heffingskorting voor vroeg-gepensioneerden is vervallen en er is een verschil in netto inkomen als gevolg van nieuwe loonbelastingtabellen.
• Er is een werkbonus voor werknemers vanaf 62 jaar met een arbeidsinkomen tussen € 17.327 en € 33.694 per jaar.

WKA-depot bij de Belastingdienst vervalt per 1 januari 2016.
Inleners en aannemers die gevrijwaard willen worden van inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid kunnen niet meer rechtstreeks storten bij de Belastingdienst op WKA-depots. Zij storten vanaf 1 januari op een geblokkeerde rekening (g-rekening) van de uitlener of de onderaannemer bij een bank. De uitlener of onderaannemer kan een g-rekening aanvragen.

De VAR verklaring verdwijnt per 1 mei 2016.
In plaats daarvan komt de DBA ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen voortaan gebruik maken van overeenkomsten die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Tot 1 mei 2017 is een overgangsjaar.
• Het minimumloon bedraagt per 1-1-2016 € 1.524,60.
• De AOW-leeftijd is in 2016 vastgesteld op 65 jaar en 6 maanden.
• Het gebruikelijk (fiscaal) DGA loon per jaar is € 44.000.

De inkomensgrens loonheffing voor 30% regeling is vastgesteld op:
Fiscaal loon werknemer met specifieke deskundigheid:€ 36.889
Fiscaal loon werknemer met specifieke deskundigheid < 30 jaar: € 28.041

Premiekortingen:
• Het totaalbedrag van de premiekortingen mag niet meer zijn dan de som van de verschuldigde premies:
• Basispremie WAO/WIA
• Gedifferentieerde premie Whk
• Premie WW-Awf
• Sectorfondspremie
• Indien de premiekorting niet in één tijdvak kan worden verrekend, mag deze binnen het kalenderjaar met andere tijdvakken worden verrekend.
• Bij overname van een onderneming mag de premiekorting worden toegepast voor de resterende periode.
• Wanneer de werknemer niet werkt bij onbetaald verlof of volledige arbeidsongeschiktheid (WIA) mag de premiekorting niet worden toegepast.
• Premiekortingen arbeidsgehandicapten en oudere werknemers mogen niet tegelijk worden toegepast. Bij samengaan alleen premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toepassen.
• Premiekortingen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek. Indien het dienstverband voor  minder dan 36 uren wordt aangegaan, de premiekorting naar rato verrekenen.
• Geldt ook wanneer op grond van de Participatiewet de gemeente een loonkostensubsidie verstrekt.

Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer.
• 
Werknemers die niet tot de doelgroep Banenafspraak horen: premiekorting 7.000 per jaar:
– Werknemers met een WIA uitkering
• Werknemers die wel tot de doelgroep Banenafspraak horen: premiekorting 2.000 per jaar:
– Werknemers die de gemeente moet ondersteunen bij het vinden van werk en die niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen
– Werknemers met een WIW-baan en ID-baan
– Werknemers met een WSW-indicatie
– Werknemers met een WAJONG-uitkering

Toe te passen:
Voor nieuw in dienst te nemen werknemers, maximaal drie jaar.
Voor herplaatste werknemers met een WIA uitkering, maximaal één jaar.

Premiekorting oudere werknemer: 7.000 per jaar.
Premiekorting kan maximaal drie jaar worden toegepast. Voorwaarden:
• Per 1-1-2015 geldt een leeftijd van 56 jaar of ouder
• Voor bestaande gevallen voor 1-1-2015 mag de premiekorting worden toegepast
• De werknemer had direct voor indiensttreding recht op een uitkering. De werknemer moet dan een doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente.
• Bij een anw-gerechtigde geldt als extra eis dat hij al ten minste twee jaar recht had op een nabestaandenuitkering (Anw) en de werknemer  in die twee jaar geen arbeidsinkomen heeft gehad. Een verklaring moet opgevraagd worden bij de Sociale Verzekeringsbank.

Premiekorting jongere werknemer: 3.500 per jaar.
Deze regeling geldt vanaf 1-1-2014 tot en met 31-12-2015 en is vanaf 1-7-2014 tot 1-1-2018 te verrekenen via de loonaangifte. Geldig gedurende de duur van het arbeidscontract, met een maximum van twee jaar. Voorwaarden:
• Het in dienst nemen van een werknemer in de leeftijd van 18 tot 27 jaar.
• Werknemer had recht op een WW-uitkering of uitkering op grond van de Participatiewet.
• Doelgroepverklaring van UWV of gemeente waaruit blijkt dat de werknemer voordat hij in dienst trad recht had op een uitkering.
• Een schriftelijke arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor ten minste 32 uren per week.
• Vanaf 1-7-2015 geldt een schriftelijke arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor ten minste 24 uren per week.

(Bestel)auto van de zaak, verschillende situaties mogelijk:
• 
“Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto”
Werknemer rijdt geen privé kilometers met de bestelauto.
Rittenregistratie is niet nodig, de belastingdienst controleert d.m.v. camera’s.
Deze verklaring kan uitsluitend door de werkgever digitaal worden ingediend op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst. Een afdruk van deze verklaring moet de werknemer ondertekenen en moet bewaard blijven in de loonadministratie.
Loket reden geen bijtelling kode 7: verkl.zakelijk gebruik bestelauto
• “Verklaring geen privégebruik auto”
Werknemer rijdt maximaal 500 privé kilometers met de (bestel)auto
Werknemer houdt rittenregistratie bij
Bij een wijziging, bijvoorbeeld wanneer de werknemer een andere auto krijgt of kiest voor wel bijtelling, dit doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier “Wijziging of intrekking Verklaring geen privégebruik auto”.
Loket reden geen bijtelling kode 2: werknemer heeft beschikking belastingdienst
• “Verklaring geen privégebruik auto” bij DGA’s: In het VTO (1-5-14) van de fiscale afdeling is besloten dat voor een DGA die 100% aandeelhouder is, deze verklaring niet hoeft te worden aangevraagd. Wanneer een DGA voor minder dan 100% aandeelhouder is, overleggen met de fiscaal contactpersoon of deze verklaring wel of niet moet worden aangevraagd. Achterliggende gedachte: Met een “Verklaring geen privé gebruik auto” wordt de verantwoordelijkheid verschoven van de werkgever naar de werknemer. In het geval de DGA 100% aandeelhouder is, is geen sprake van verschuiving van de werkgever naar de werknemer.
• Twee of meer werknemers maken gebruik van de bestelauto
Werknemer hoeft geen rittenregistratie bij te houden
Eindheffing 25,00 per maand (300,00 per jaar)
Loket reden geen bijtelling kode 5: doorl.afwisselend gebruik bestelauto
• 0% bijtelling, werknemer rijdt privé met zeer zuinige auto
Auto’s (benzine en diesel) met CO²-uitstoot per kilometer van maximaal 50 gram:
Eerste tenaamstelling voor 1-1-2012 > 0% tot 1 januari 2017.
Eerste tenaamstelling tussen 1-1-2012 en 1-1-2014 > 0% gedurende 60 maanden.
Loket reden geen bijtelling kode 6: auto zonder CO² uitstoot.
Let op: 1e tenaamstelling moet zijn voor 1-1-2014
• Bijtelling, werknemer rijdt privé met de (bestel)auto

Verschillende categorieën bijtelling privé gebruik auto van de zaak, uitgaande van de datum waarop het kenteken is toegekend:

Eerste tenaamstelling vòòr 1-7-2012:
Bijtellingspercentage geldt totdat de auto wordt verkocht of indien de auto na 1 juli 2012 nog een keer op naam van een ander is gezet, dan geldt het bijtellingspercentage gedurende 60 maanden vanaf 1 juli 2012.
• 14% voor zeer zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 50 en maximaal 95 gram voor dieselauto’s
Meer dan 50 en maximaal 110 gram voor andere auto’s.
• 20% voor zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 95 en maximaal 116 gram voor dieselauto’s
Meer dan 110 en maximaal 140 gram voor andere auto’s.

Eerste tenaamstelling tussen 1-7-2012 en 1-1-2013:
Bijtellingspercentage blijft 60 maanden geldig.
• 14% voor zeer zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 50 en maximaal 91 gram voor dieselauto’s
Meer dan 50 en maximaal 102 gram voor andere auto’s.
• 20% voor zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 91 en maximaal 114 gram voor dieselauto’s
Meer dan 102 en maximaal 132 gram voor andere auto’s.

Eerste tenaamstelling in 2013:
Bijtellingspercentage blijft 60 maanden geldig.
• 14% voor zeer zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 50 en maximaal 88 gram voor dieselauto’s
Meer dan 50 en maximaal 95 gram voor andere auto’s.
• 20% voor zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 88 en maximaal 112 gram voor dieselauto’s
Meer dan 95 en maximaal 124 gram voor andere auto’s.

Eerste tenaamstelling in 2014:
Bijtellingspercentage blijft 60 maanden geldig.
• 4% voor auto’s zonder CO² uitstoot (0 gram per kilometer).
• 7% voor auto’s met een CO² uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer.
• 14% voor zeer zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 50 en maximaal 85 gram voor dieselauto’s
Meer dan 50 en maximaal 88 gram voor andere auto’s.
• 20% voor zuinige auto’s met een CO² uitstoot per kilometer van
Meer dan 85 en maximaal 111 gram voor dieselauto’s
Meer dan 88 en maximaal 117 gram voor andere auto’s.

Eerste tenaamstelling in 2015:
Bijtellingspercentage blijft 60 maanden geldig.
• 4% voor auto’s zonder CO² uitstoot (0 gram per kilometer).
• 7% voor auto’s met een CO² uitstoot van maximaal 50 gram per kilometer.
• 14% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 50 en maximaal 82 gram per kilometer
• 20% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 82 en maximaal 110 gram per kilometer
• 25% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 110 gram per kilometer

Eerste tenaamstelling in 2016:
Bijtellingspercentage blijft 60 maanden geldig.
• 4% voor auto’s met een CO² uitstoot van 0 gram per kilometer
• 15% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 0 en maximaal 50 gram per kilometer
• 21% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 50 en maximaal 106 gram per kilometer
• 25% voor auto’s met een CO² uitstoot van meer dan 106 gram per kilometer

 

1 Response