info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Hoe houdt u de omvang van uw vermogen uit de openbaarheid?

///
Comment0

bankkluisU bent na hard werken uitgegroeid tot een succesvol ondernemer. Weet u dat daarmee uw vermogen voor veel mensen zichtbaar is? Met enig zoeken is tegenwoordig door alle bestaande registers en publicatieverplichtingen (nagenoeg) uw hele vermogen voor iedereen te achterhalen. Wilt u dat niet, dan bestaan er mogelijkheden om financieel wat anoniemer door het leven te gaan. Een uitleg.

Er zijn verschillende redenen aan te voeren om uw vermogen meer anoniem te maken. Zo vindt u het bijvoorbeeld niet wenselijk dat uw concurrenten kunnen zien wat u precies verdient of wilt u verstoken blijven van allerlei beleggingsaanbiedingen. De meeste DGA’s vinden het gewoonweg niet prettig dat hun gegevens openbaar bekend zijn. Allemaal gegronde redenen uw bedrijfsstructuur en vermogen te ‘anonimiseren’.

Wat ís er precies zichtbaar?
• Bestuurders van een rechtspersoon worden in het handelsregister ingeschreven (waarbij  privéadressen van bestuurders gelukkig alleen zichtbaar zijn voor een beperkte groep gebruikers zoals overheden of notarissen);
• Een enig aandeelhouder van een B.V. of N.V. moet als zodanig worden ingeschreven in het handelsregister;
• Bij oprichting van een rechtspersoon zijn de oprichters van die rechtspersoon zichtbaar in de oprichtingsakte (en die akte is integraal openbaar);
• De naam van een rechtspersoon geeft vaak al veel informatie. Het antwoord op de vraag wie eigenaar is van Jan-Jaap Jansen Holding B.V. is bijvoorbeeld zonder veel speurwerk te geven;
•  Het is voor verschillende typen rechtspersonen verplicht een jaarrekening in bepaalde vorm te publiceren bij het handelsregister. Zo moet een ‘grote’ onderneming naast een balans ook de verlies- en winstrekening en diverse toelichtingen publiceren. Een inschatting van het vermogen waarover u minimaal beschikt, kan men daarmee al vrij gemakkelijk maken.
• In het Kadaster, dat evenals het handelsregister een openbaar register is, is terug te vinden van welk onroerend goed iemand eigenaar is. Daarnaast is te zien of er een hypotheek is gevestigd en voor welk bedrag. Dit zegt overigens niets over de omvang van de schuld: dat is exclusief iets tussen financier en schuldenaar en wordt niet in het Kadaster aangepast.

Verder kan iemand die goed ingevoerd is nog andere informatie raadplegen en combineren om uw vermogen te achterhalen.

Wat kunt u doen?
Er is een groot aantal mogelijkheden om uw vermogen meer anoniem te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld al beginnen de namen van uw vennootschappen niet langer naar u of uw familie te laten verwijzen. Ook kunt u vermijden dat uw BV’s een enig aandeelhouder kennen. Dat helpt ook bij het voorkomen dat uw vermogen gemakkelijk te achterhalen is.

Er zijn ook verdergaande mogelijkheden. U kunt overwegen om de huidige vennootschappelijke structuur in te brengen in een daartoe op te richten nieuwe Holding-BV. Deze BV richt u niet zelf op omdat dan de link met uzelf weer is gelegd. Een aan een ‘trustkantoor’ gelieerde Stichting (of BV) kan fungeren als oprichter van de Holding BV. De nieuwe BV zal gevestigd zijn op het adres van het betreffende trustkantoor die tevens directeur wordt van deze BV. De Stichting draagt vervolgens alle aandelen (op één na) over aan u. Tegenover het houden van het ene aandeel geeft de Stichting een certificaat van aandeel aan u uit. Hiermee bereikt u dat de Stichting slechts juridisch houder is van het ene aandeel; de economische voordelen komen u toe. Nu de Holding BV twee aandeelhouders heeft, komt uw naam als aandeelhouder niet meer voor in de registers van de Kamer van Koophandel. En door het benoemen van het trustkantoor als bestuurder van de BV, verschijnt uw naam ook niet meer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierna brengt u al uw aandelen in de oude BV in in de opgerichte Holding-BV waarna u de oude BV ontbindt. Op deze manier heeft u een nieuwe vennootschappelijke structuur opgezet.

Ook met een (open) commanditaire vennootschap kunt u vergelijkbare structuren opzetten. Als u overal zelf directeur wil blijven richt u een stichting op waarmee u zelf in privé een open CV aangaat. U brengt alle aandelen in uw Holding BV in in de CV (minus 1 omdat dan weer een enig aandeel-houder zichtbaar wordt) en keert vervolgens een onbelast dividend uit naar de CV. Voordeel van deze CV dat deze niet hoeft te publiceren bij de Kamer van Koophandel omdat de verplichting tot publicatie van een jaarrekening zich niet uitstrekt tot CV’s. U vermogen is daarmee ‘onzichtbaar’ voor de buitenwereld, (onbelast) terecht gekomen in de CV.

De fiscus ziet wel alles en dat hoort ook zo
Let wel: het anonimiseren is er zeer zeker niet op gericht om ook voor de fiscus onzichtbaar te worden. In tegendeel: men zet de structuren vaak pas op nadat de fiscus heeft ingestemd met de wijziging van de structuur. Vanzelfsprekend vindt het onzichtbaar maken plaats binnen de wettelijke kaders. Overigens is er recent (intern) beleid van de Belastingdienst geformuleerd om niet (langer) mee te werken aan het anoniem maken van uw vermogen omdat dat politiek gevoelig is. De fiscale vragen die u voorlegt aan de fiscus, moeten echter beantwoord worden.

UBO-register
Bij het voorgaande moet u wel rekening houden met de vergevorderde plannen om te komen tot een UBO-register. UBO staat voor ultimate benificial owner ofwel uiteindelijk gerechtigde. Op Europees niveau is afgesproken om uiterlijk 27 juni 2017 per land zo’n register in te voeren. Het in te stellen register moet voldoen aan de minimumvoorwaarden van de EU maar kan verder per land een verschillende uitwerking worden gekozen. Minister Dijsselbloem heeft onlangs in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van het UBO-register zoals hij dat voor ogen heeft. Cruciaal is uiteraard de mate van openbaarheid van het register. Dijsselbloem kiest in principe voor een openbaar register maar ziet daar wel de risico’s van in voor de privacy. Daarom stelt hij vier waarborgen voor:
•  Iedereen die informatie opvraagt uit het register, wordt geregistreerd.
•  Er zal een vergoeding worden gevraagd voor het opvragen van informatie.
•  Niet iedereen kan alle informatie opvragen.
•  Bij een risico van bijvoorbeeld ontvoering, chantage etc. wordt “per individueel geval een nauwkeurige beoordeling gemaakt van de risico’s en wordt bezien of (bepaalde) UBO-informatie kan worden afgeschermd”.

De komende tijd zal moeten blijken of het parlement met deze contouren instemt en hoe een en ander wordt uitgewerkt. Dan zal ook duidelijk worden welke concrete invloed het UBO-register zal hebben op de hierboven geschetste privacystructuren.

Kortom, er bestaan veel mogelijkheden om financieel wat anoniemer door het leven te gaan. Laat u goed en tijdig voorlichten als u hier van gebruik wilt maken. Dat u vermogend bent, mag misschien iedereen weten, hoe vermogend u bent hoeft niet iedereen te weten.