info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

SBR komt er nu toch echt aan

//
Posted By
/
Comment0

Al enige jaren wordt gesproken over de invoering van SBR. SBR staat voor ‘Standard Business Reporting’. Met SBR worden de benodigde gegevens volgens voorgeschreven standaarden gerubriceerd en wordt overgestapt van papieren naar digitale rapportages.

Vanaf 1 januari 2017 zal worden gestart met een gefaseerde invoering ervan. Vooralsnog blijft de invoering beperkt tot deponering van de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel (door rechtspersonen) en het indienen van kredietrapportages (en financieringsaanvragen) bij banken.

Deponering bij Kamer van Koophandel
De digitale deponering bij de Kamer van Koophandel zal waarschijnlijk de grootste impact hebben in ondernemend Nederland. Tot op heden werd immers het overgrote deel van de publicatiestukken op papier gedeponeerd.

Het elektronisch deponeren zal gefaseerd worden ingevoerd. Bepalend hierbij is grootte-kwalificatie van de rechtspersoon, waarbij twee van de drie criteria van toepassing moeten zijn:

  • Micro/kleine ondernemingen (omzet < 12 mln; werknemers < 50, balanstotaal < 6 mln), vanaf boekjaar 2016;
  • middelgrote ondernemingen (omzet > 12 mln; werknemers > 50, balanstotaal > 6 mln), vanaf boekjaar 2017;
  • grote ondernemingen (omzet > 40 mln; werknemers > 250, balanstotaal > 20 mln), vanaf boekjaar 2019.

Wij zijn op dit moment volop bezig met implementatie hiervan binnen ons kantoor, zodat wij u volgend jaar van dienst kunnen zijn.

Kredietrapportages
Momenteel  worden kredietrapportages feitelijk alleen in de vorm van een papieren jaarrekening aangeleverd. Zoals gezegd gaat dit met ingang van 1 januari 2017 veranderen. Ten behoeve van de jaarlijkse revisie (een check die de bank uitvoert om te zien of de financiering nog past bij de bedrijfsvoering) dient dan de kredietrapportage digitaal te worden aangeleverd middels SBR. Deze kredietrapportage heeft als uitgangspunt de uitgebrachte jaarrekening. Er zullen dus zodanige koppelingen moeten komen dat een jaarrekening correct kan worden omgezet naar een standaard rapportage.

Aangezien de  SBR kredietrapportage gebaseerd is op de zogeheten bankentaxonomie, zult u daarnaast meer specifieke gegevens moeten aanleveren. Het gaat hier om specifieke gegevens die de bank hanteert voor een risico-inschatting, maar die niet zonder meer uit de jaarrekening voortvloeien. Hierbij moet u denken aan betalingstermijnen van debiteuren en crediteuren, maar bijvoorbeeld ook de WOZ-waarde of vloeroppervlakte van een winkel.

Onze rol als accountant bij het opstellen van kredietrapportages is belangrijk. De bank zal er groot belang aan hechten dat een accountant de kredietrapportage ondertekent. Het feit dat wij ons moeten houden aan de wet- en regelgeving geeft vertrouwen aan banken. Bovendien hebben wij de kennis in huis om de jaarrekening correct in SBR-vorm aan te leveren.  

Leave a Reply