info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Schijnt de zon terug in België na het zomerakkoord?

//
Posted By
/
Comment0

De Belgische regering heeft een pakket maatregelen aangekondigd onder de naam ‘zomerakkoord’. Eén van de belangrijke pijlers van het zomerakkoord is een verlaging van het – in vergelijking met onder meer Nederland  hoge – tarief van de vennootschapsbelasting. In dit artikel leest u de hoofdlijnen van het pakket. Op de België-desk op debeer.nl vindt u nadere toelichting en actuele ontwikkelingen.

 

Doelstelling van de hervorming is een forse tariefverlaging van de vennootschapsbelasting. Daarnaast wenst men investeringen blijvend te stimuleren. Keerzijde is de afschaffing of inperking van een aantal fiscale aftrekposten. Gelet op de hoge Belgische overheidsschuld moet de hervorming immers budgettair neutraal zijn. Deze hervorming – die nog moet gestemd worden – zal ingaan voor boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2018. Een tweede pakket maatregelen is voorzien voor 2020. Bijzonder te vermelden is nog dat VGD België door het Kabinet van het Belgische Ministerie van Financiën is geconsulteerd bij de voorbereiding van het pakket. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Paradepaardje: verlaging tarieven

Het huidige tarief van 33,99% zal vanaf 2018 verlaagd worden naar 29,58%. Vanaf  2020 bedraagt het tarief 25%. Voor KMO-vennootschappen (KMO=Kleine en Middelgrote Ondernemingen) wordt in een verlaagd tarief van 20,4% voorzien vanaf 2018. Dit tarief is van toepassing op een eerste schijf van € 100.000. Vanaf 2020 daalt het tarief naar 20%.

Toekenning minimumbezoldiging € 45.000

Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief, zal de KMO voortaan evenwel een minimale bezoldiging van € 45.000 moeten toekennen aan (minstens) een bedrijfsleider (natuurlijke persoon), Voor vennootschappen waarvan het belastbaar inkomen lager is dan € 45.000, zal de uitgekeerde bezoldiging minstens gelijk moeten zijn aan het belastbaar inkomen. Bij niet-uitkering van de voormelde minimumbezoldiging is 10%  belasting (5% voor 2018 en 2019) verschuldigd op het verschil tussen de minimale bezoldiging en de werkelijk uitgekeerde bezoldiging. Deze extra belasting is verschuldigd, ongeacht of het al dan niet om een KMO-vennootschap gaat. Deze heffing is wel aftrekbaar.

Tijdelijke verhoging investeringsaftrek

De investeringsaftrek stijgt voor KMO’s van 8  naar 20%, voor investeringen in  vaste activa aangeschaft tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019, verbonden aan de aanslagjaren 2019 en 2020. Het kan dus in bepaalde gevallen  interessant zijn om een geplande investering in de Belgische vennootschap nog enkele maanden uit te stellen.

Compenserende maatregelen
  • Sterke inperking van de notionele interestaftrek, waardoor er nog enkel notionele interestaftrek kan genoten worden op de stijging van het eigen vermogen.
  • Een kapitaalvermindering kan vanaf 2018 fiscaal niet langer belastingvrij uitgekeerd worden aan de aandeelhouders. Indien de vennootschap opgebouwde reserves (of reserves heeft geïncorporeerd in het kapitaal) heeft, zal bij een eventuele kapitaalvermindering vanaf 1  januari 2018 de kapitaalvermindering proportioneel worden aangerekend op het kapitaal en bepaalde reserves, wat aanleiding kan geven tot roerende voorheffing.
  • Meerwaarden die worden gerealiseerd op aandelen die niet aan de DBI-voorwaarden (DBI is de Belgische variant op de Nederlandse deelnemingsvrijstelling) voldoen, zullen belast worden. Heeft uw Belgische vennootschap een beleggingsportefeuille, neem dan zeker contact op met uw adviseur.
  • De  stimulans om vooraf te betalen wordt versterkt door verhoging van het vermeerderingspercentage (zeg maar: boete) voor onvoldoende voorafbetalingen naar 6,75%.
Maatregelen vanaf 2020

Het ontwerp bevat ook een aantal maatregelen die zullen ingaan vanaf 2020. Zo zal België in de toekomst eveneens een soort fiscale eenheid invoeren (momenteel bestaat die nog niet). Daarnaast wordt gewerkt aan de vergroening van het wagenpark. Vanaf 2020 zullen de aftrekpercentages nog meer afhankelijk worden van de CO2-uitstoot, waardoor vooral zwaar vervuilende auto’s duurder worden voor bedrijven. Tot slot wordt ook de aftrekbaarheid van elektrische wagens aangepast. Nu zijn die nog voor 120% fiscaal aftrekbaar, vanaf 2020 wordt dat 100%. Hybride voertuigen die worden aangekocht vóór 1 januari 2018, zullen in de toekomst kunnen blijven genieten van het huidige van toepassing zijnde regime.  Het kan dus aantrekkelijk zijn om vandaag nog uw bestelling te plaatsen.

Conclusie

De toekomst zal uitwijzen of de aangekondigde tariefverlaging het gewenste effect zal hebben. De inhaalbeweging die België op Nederland wenste te maken is in ieder geval reeds tenietgedaan gelet op de geplande tariefverlaging in Nederland. Het is duidelijk dat de race to the bottom nog niet ten einde is…

 

VGD is in 1981 in België opgericht en behoort daar tot de top van de accountants- en advieskantoren. In de loop der jaren heeft het kantoor ook vestigingen geopend in diverse Midden-Europese landen. Anno 2017 bestaat VGD International uit vooraanstaande kantoren in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Daarnaast is er een samenwerking met PAN China. De Beer Accountants & Belastingadviseurs is sinds een tiental jaren aangesloten bij VGD International. Binnen VGD wordt intensief samengewerkt en bestaan er vele gezamenlijke cliënten. Verder zijn er internationale meetings en komen de fiscale afdelingen van VGD België en De Beer jaarlijks bijeen voor het uitwisselen van de laatste vaktechnische ontwikkelingen.

Leave a Reply