info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Box 3-heffing in strijd met de rechten van de mens?

//
Posted By
/
Comment0

Sinds enkele jaren is, door individuele belastingbetalers maar ook collectief door de Bond voor Belastingbetalers geageerd tegen de forfaitaire vermogensrendementsheffing van box 3. Aanleiding was de langjarig zeer lage rente op spaartegoeden, waardoor belastingplichtigen met voornamelijk spaartegoeden als gevolg van de box 3-heffing worden geconfronteerd met een belastingdruk van tegen of zelfs over de 100%. Men beroept zich hierbij op het artikel 1 van het Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat luidt als volgt:

Artikel 1 Bescherming van eigendom

Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft recht op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht.
De voorgaande bepalingen tasten echter op geen enkele wijze het recht aan, dat een Staat heeft om die wetten toe te passen, die hij noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te reguleren in overeenstemming met het algemeen belang of om de betaling van belastingen of andere heffingen of boeten te verzekeren.

 

Bij Besluit van 6 juni 2016 heeft de Staatssecretaris zes procedures aangewezen die bij wijze van proefprocedure zouden worden gevoerd. Diverse uitspraken van Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad verder kunnen we vaststellen dat box 3 grotendeels overeind is gebleven. De Hoge Raad spreekt uit dat de wetgever binnen “een ruime beoordelingsvrijheid” toekomt, waarop de rechter alleen mag ingrijpen als de wet voor een belastingplichtige leidt tot “een individuele en buitensporige last, indien en voor zover deze last zich in zijn geval sterker laat voelen dan in het algemeen.”

Klik hier voor de uitspraak van de Hoge Raad 6 april 2018, nr. 17/01852, ECLI:NL:HR:2018:511, incl. alle bijbehorende documenten.

Leave a Reply