info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus.

//
Posted By
/
Comment0

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande deze aanvullende fiscale maatregelen zoals deze nu bekend zijn.

1. Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met fiscale coronareserve

U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de gevolgen van het coronavirus. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar. Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De voorwaarden voor het vormen van de reserve worden binnenkort bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst.

2. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Directeur-grootaandeelhouders hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan
€ 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

3. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Als directeur-grootaandeelhouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.

Bent u directeur-grootaandeelhouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen, worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst.

4. Versoepeling urencriterium

Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag u uitgaan van hetzelfde aantal gewerkte uren als in de piekperiodes van andere jaren. Daardoor blijft u op jaarbasis voldoen aan het urencriterium.

5. Verruiming vrije ruimte in werkkostenregeling

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt verhoogd in 2020 van 1,7% naar 3%.

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld. Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit (wat is aangekondigd) regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Leave a Reply