info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Actueel

Wanneer weigert het UWV een NOW aanvraag?

///
Comment0

Het kan voorkomen dat het UWV een aanvraag voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)weigert. Wat zijn de gronden op basis waarvan de subsidieverlening door de uitkeringsinstantie wordt geweigerd?

Dat is het geval indien:

  • niet of onvoldoende aannemelijk is dat de omzetdaling van de betreffende werkgever ten minste 20 procent zal zijn;
  • het rekeningnummer dat bij de aanvraag is opgegeven niet overeenkomt met het in de aanvraag opgegeven loonheffingennummer en de daaraan verbonden rekeninggegevens;
  • geen loongegevens beschikbaar zijn in de polisadministratie over de gevraagde aangiftetijdvakken (november 2019 of januari 2020).
  • de aanvraag anderszins niet voldoet aan de in deze regeling gestelde eisen.

Voornoemde gronden zijn een aanvulling op de weigeringsgronden, bedoeld in artikel 4:35 Awb. Daarin is onder meer opgenomen dat de subsidieverlening in ieder geval kan worden geweigerd

  • als een aanvrager failliet is verklaard;
  • aan hem surséance van betaling is verleend; of
  • ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend. Ook dit vormt zodoende een weigeringsgrond.

Indien nadat de subsidie is verleend blijkt dat de werkgever niet aan een van deze gronden voldoet, kan de subsidieverlening worden ingetrokken.

Het gevolg van de weigering is dat de werkgever niet nogmaals NOW kan aanvragen.

Bron: https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/04/29/now-wanneer-weigert-uwv-aanvraag/

Leave a Reply