info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Algemene voorwaarden Corporate Finance

A Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer op-dracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
2 Opdrachtnemer: De Beer Corporate Finance B.V. Alle Overeenkomsten komen, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, tot stand met Opdrachtnemer en worden uitsluitend door Opdrachtnemer uitgevoerd. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke dan wel stilzwijgende bedoeling van Opdrachtgever is dat de Werkzaamheden door een bepaalde persoon of bepaalde personen zal worden uitgevoerd.
3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Op-drachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
4 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uit-voering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stuk-ken of gegevensdragers.

B Toepasselijkheid
1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, op-drachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdracht-nemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdracht-gever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.
2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegen-strijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voor-waarden.
4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5 De onderliggende Overeenkomst –tezamen met deze algemene voorwaarden– geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

C Aanvang en duur van de overeenkomst
1 Elke Overeenkomst komt in elk geval tot stand en vangt aan op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ont-vangen en is ondertekend. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Op-drachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2 Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen of op een andere wijze tot stand te laten komen.
3 Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aan-gegaan.
4 Elke Overeenkomst wordt geacht stilzwijgend te worden verlengd indien Opdrachtne-mer werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtbevestiging niet ondertekend is geretourneerd door Opdrachtgever.

D Gegevens opdrachtgever
1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden, welke Opdrachtnemer over-eenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft vol-daan.
3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.
5 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
6 Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder O, aan deze geretourneerd.

E Uitvoering overeenkomst
1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Over-eenkomst.
2 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
3 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door Op-drachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Op-drachtnemer wenselijk is.
4 Opdrachtnemer voert de Overeenkomst uit in overeenstemming met de voor hem toepasselijke gedrags- en beroepsregels, welke onderdeel uitmaken van de Overeen-komst, en hetgeen krachtens de wet van hem wordt geëist. Een exemplaar van de voor Opdrachtnemer toepasselijke gedrags- en beroepsregels wordt op verzoek aan Op-drachtgever toegezonden. Opdrachtgever zal de uit deze gedrags- en beroepsregels en krachtens de wet voor Opdrachtnemer, respectievelijk voor degenen die bij of voor Op-drachtnemer werkzaam zijn, voortvloeiende verplichtingen respecteren.
5 Indien tijdens de duur van de Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van Opdrachtgever welke niet vallen onder de Werk-zaamheden waarop de Overeenkomst betrekking heeft, worden deze Werkzaamheden op grond van afzonderlijke Overeenkomsten geacht te zijn verricht.
6 Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortko-ming van Opdrachtnemer en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeen-komst op. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woor-den tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is of voortvloeit uit de aard van de werkzaamheden.
7 De uitvoering van de Werkzaamheden zijn niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld – specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de Werkzaam-heden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer daarover aan Opdracht-gever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de toepasselijke wet- en re-gelgeving en de door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde nadere voorschrif-ten, verordeningen en richtlijnen, waaronder, maar niet beperkt tot, de Wet Toezicht Accountantsorganisaties (Wta) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

F Geheimhouding
1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoe-ring van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de mel-dingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strek-king, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Op-drachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
2 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter be-schikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd ver-kregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf, een medewerker van Opdrachtnemer of een directielid van Opdrachtnemer optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij deze stukken van be-lang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer, een medewerker van Opdrachtnemer of een directielid van Opdrachtnemer als (mede)pleger van een misdrijf, overtreding of over-treding van beroepsregels wordt aangemerkt, is zij gerechtigd om Bescheiden van Op-drachtgever te openbaren aan de rechter, belastingdienst of enige tuchtrechtelijke in-stantie, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.
4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtne-mer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeen-komst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbe-treffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of be-roepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure.
5 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in staat te stellen te voldoen aan de relevante (inter)nationale wet- en regelgeving inzake onafhankelijkheid. Hiertoe is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent (wijzigingen in) de (uiteindelijke) zeggenschapsverhoudingen, juridische structuur, financiële belangen, participaties en overige samenwerkingsverbanden die haar onderneming, organisatie of groep waartoe Opdrachtgever behoort, aangaat, een en ander in de ruimste zin van het woord.

G Intellectuele eigendom
1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Over-eenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (mo-del-)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.
3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werk-zaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

H Overmacht
1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt ziekte van werknemers, storingen in het computer-netwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2 Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schrifte-lijk op te zeggen, zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

I Honorarium
1 Opdrachtnemer heeft het recht vóór aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van zijn Werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever een door Op-drachtnemer in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamhe-
den heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt. Een door Opdrachtgever betaald voorschot wordt in beginsel verrekend met een declaratie.
2 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verrichte Werkzaamheden.
3 Het honorarium van Opdrachtnemer kan bestaan uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door Opdrachtne-mer gewerkte tijdseenheid en is verschuldigd naarmate door Opdrachtnemer Werk-zaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.
4 Indien een per Overeenkomst vastgesteld bedrag is overeengekomen, is Opdrachtnemer gerechtigd daarenboven een tarief per gewerkte tijdseenheid in rekening te brengen, indien en voor zover de Werkzaamheden de in de Overeenkomst voorziene Werkzaam-heden te boven gaan, hetgeen Opdrachtgever alsdan eveneens verschuldigd is.
5 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declara-ties van ingeschakelde derden, wordt, inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelas-ting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

J Betaling
1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum, in Euro, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en, voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente ex. art. 6:119a BW in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoe-ning, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.
3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.
4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Op-drachtgever te verlangen dat deze (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdracht-nemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoof-delijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K Reclame
1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdracht-gever niet op, behoudens voor zover Opdrachtnemer te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of op-nieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Op-drachtgever reeds betaalde honorarium.
4 Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de reclame.

L Aansprakelijkheid en vrijwaring
1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortko-ming(en) in de uitvoering van de Overeenkomst. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtne-mer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprake-lijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Overeenkomst in rekening gebrachte honorarium. Indien de Overeenkomst een duur-overeenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan de Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 300.000, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangen-de gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen –gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan– reden zien om bij het aan-gaan van de Overeenkomst af te wijken van dit maximum.
2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige of niet tijdig verstrekte gegevens of informatie door Op-drachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of na-laten van Opdrachtgever;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Op-drachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;
– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onder-neming van Opdrachtgever.
3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet be-perkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische commu-nicatie door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor verzending, ont-vangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en niet of niet goed functioneren van telecommunicatienetwerk of andere voor elektroni-sche communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. De data-uittreksels uit de computersys-temen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verstuurde elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.
5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Op-drachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoe-ring van de Overeenkomst samenhangen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar han-delen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Op-drachtnemer. Het voorgaande is niet van toepassing voor opdrachten tot onderzoek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

M Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderings-rechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Op-drachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijker-wijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instan-tie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

N Opzegging
1 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde met onmid-dellijke ingang door opzegging beëindigen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder L, tweede lid van toepassing.
2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag lig-gen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
O Opschortingsrecht / retentierecht
Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

P Overig
Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindi-ging van de opdracht personeel van de wederpartij direct of indirect in dienst nemen, met dit personeel over indiensttreding onderhandelen of personeel bewegen tot het beëindigen van het dienstverband.

Q Toepasselijk recht en forumkeuze
1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze alge-mene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden be-slecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
4 Opdrachtnemer kent een klachtenregeling. Tevens is het mogelijk om klachten anoniem te melden door gebruik te maken van de klokkenluidersregeling. Informatie over deze regelingen is te verkrijgen bij de directie of de compliance officer.
5 De bepalingen van deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwij-gend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blij-ven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.