info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Bezwaar tegen box 3-heffing in de aanslag inkomstenbelasting 2017

Reeds enkele jaren wordt er veelvuldig geprocedeerd tegen de forfaitaire rendementsheffing op vermogen ofwel box 3. Het standpunt is dan kort gezegd dat de heffing van 1,2% per jaar onevenredig zwaar is gelet op het te behalen rendement, met name op spaargelden. De Hoge Raad heeft echter tot nu toe nog niet willen ingrijpen en laat het primaat aan de wetgever. Met ingang van het aangiftejaar 2017 is de systematiek van box 3 gewijzigd, waarbij de 1,2% is vervangen door een percentage dat, al naar gelang de hoogte van het box 3-vermogen, oploopt van 0,86% tot 1,5%. Tegen dit systeem wordt wederom door veel belastingplichtigen bezwaar gemaakt. Gelet op zijn terughoudende opstelling in de afgelopen jaren achten wij de kans klein dat de Hoge Raad nu een pas onlangs aangenomen wet terzijde zal schuiven. Niettemin kan het gewenst zijn om tot behoud van rechten bezwaar te maken. Let opdat u dat tijdig doet dan wel door ons laat verzorgen.

‘Met ingang van 13 juli jl. is door de Staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen de definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2017, omtrent onderstaande rechtsvraag (box 3-heffing), aan te wijzen als massaal bezwaar (zie zogenoemde bijlage).

In deze massaal bezwaarprocedure gaat het om de volgende rechtsvraag:

Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2017, uitgaande van de forfaitaire elementen van het stelstel, in onderlinge samenhang en met inachtneming van het heffingvrije vermogen en het belastingtarief van 30%, op regelniveau in strijd met:

  1. artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat de schending van de “fair balance” op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld; of
  2. het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?”

Het massaal bezwaar geeft de Staatssecretaris de mogelijkheid om bezwaarschriften met eenzelfde onderwerp gezamenlijk te behandelen. Dit betekent dat er een aantal bezwaarschriften worden geselecteerd en behandeld, waarna op basis van deze selectie en behandeling de overige bezwaarschriften worden verwerkt. Volledigheidshalve houdt dit niet in dat er geen afzonderlijk bezwaar meer hoeft te worden gemaakt.’

Op deze pagina leest u meer achtergrondinformatie over de bezwaren tegen box 3.

Downloads:

MEER INFO

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of wanneer u een afspraak wilt maken met één van onze specialisten. Bel ons of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met u op.

(013) 211 64 00