info@debeer.nl
(013)-211 64 00

corona

Fiscale en economische maatregelen voor door coronavirus getroffen ondernemers

 

Verlenging belastingmaatregelen

//
Comment0

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen. Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, dat zal in ieder geval niet eerder zijn dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden waarover later meer informatie wordt verstrekt door het kabinet.

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

//
Comment0

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

//
Comment0

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer vandaag hierover apart informeren.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

//
Comment0

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor de komende drie maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

Aanvullende fiscale maatregelen vanwege het coronavirus.

//
Comment0

Het kabinet treft zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers, waaronder zzp’ers in deze lastige tijden te ondersteunen. De maatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. Graag informeren wij u over het laatste nieuws aangaande deze aanvullende fiscale maatregelen zoals deze nu bekend zijn.

1. Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting met fiscale coronareserve

U mag al in uw aangifte vennootschapsbelasting 2019 het verlies aftrekken dat u in 2020 verwacht door de gevolgen van het coronavirus. Dat doet u via een fiscale coronareserve.

In uw aangifte vennootschapsbelasting mag u het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar. Een verlies over 2020 kunt u dus verrekenen met de winst over 2019. Maar dat kan pas nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat u het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Daarom mag u het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. U doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan uw winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kunt u vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De voorwaarden voor het vormen van de reserve worden binnenkort bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst.

2. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Directeur-grootaandeelhouders hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan
€ 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

3. Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Als directeur-grootaandeelhouder mag u in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon. Als uw omzet daalt als gevolg van de coronacrisis, mag u uw gebruikelijk loon in dezelfde verhouding verminderen.

Bent u directeur-grootaandeelhouder van bijvoorbeeld een bv of nv, dan geldt voor u de gebruikelijk loonregeling. Deze regeling bepaalt hoe hoog uw loon minimaal moet zijn. Over dat bedrag houdt uw vennootschap loonheffingen in, ook als uw onderneming minder of geen omzet behaalt.

Hebt u als gevolg van de coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag u onder voorwaarden in 2020 uitgaan van een lager gebruikelijk loon evenredig aan de omzetdaling. De uitwerking en voorwaarden van de maatregel waaronder u het gebruikelijk loon mag verlagen, worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt door het Ministerie van Financiën/Belastingdienst.

4. Versoepeling urencriterium

Voor uw aangifte inkomstenbelasting mag u ervan uitgaan dat u in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 voldoet aan het urencriterium. U mag ervan uitgaan dat u in deze periode ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebt besteed. Zodat u gebruik kunt blijven maken van bepaalde aftrekposten.

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Voor bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve) moet u voldoen aan het urencriterium. Dat houdt in dat u ten minste 1.225 uren per kalenderjaar besteedt aan werkzaamheden voor uw onderneming. Door de coronacrisis kunt u in 2020 misschien niet voldoen aan dit criterium. En dan zou u niet meer gebruik mogen maken van de aftrekposten.

Om dit risico te beperken, mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat u in die periode ten minste 24 uur per week aan uw onderneming hebt besteed. Ook als u dat niet werkelijk hebt gedaan.

Bent u (deels) arbeidsongeschikt?

Dan geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. In dat geval mag u er voor uw aangifte inkomstenbelasting van uitgaan dat u in die periode ten minste 16 uur per week aan uw onderneming hebt besteed.

Bent u een seizoengebonden ondernemer?

En ligt de piek van uw werkzaamheden normaal juist in de periode van 1 maart tot en met 31 mei? Dan mag u uitgaan van hetzelfde aantal gewerkte uren als in de piekperiodes van andere jaren. Daardoor blijft u op jaarbasis voldoen aan het urencriterium.

5. Verruiming vrije ruimte in werkkostenregeling

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt verhoogd in 2020 van 1,7% naar 3%.

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over het fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om uw werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen. En dat kan tegelijk sectoren helpen die getroffen zijn door de crisis.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kunt u vanwege de coronacrisis tijdelijk uw hypotheek niet betalen? Dan mag uw kredietverstrekker u een betaalpauze geven waarin u geen (of minder) rente en aflossing betaalt. De belastingregels hiervoor worden versoepeld. Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit (wat is aangekondigd) regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.

Verruiming concernbepaling NOW

//
Comment0

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de concernbepaling in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan 20 procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen toch de NOW aanvragen. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden.

Een van de zorgpunten in de NOW is de zogenaamde concernbepaling. Bij sommige concerns zijn sommige werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk stilgevallen door de Coronacrisis terwijl andere werkmaatschappijen binnen het concern voldoende omzet draaien of zelfs nog winst maken. Het concern als geheel voldoet dan niet aan het criterium van de twintig procent omzetverlies. Werkgevers- en werknemersorganisaties waarschuwden recent dat het grotendeels stilvallen van werkmaatschappijen niet altijd binnen een concern oplosbaar is en dat er dan banen verloren zullen gaan.

Voorwaarden

Minister Koolmees is daarom bereid deze bepaling te verruimen met het oog op het baanbehoud, maar wel onder extra voorwaarden.

  1. Concerns waarvan een werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren dat ze over 2020 geen dividend uitkeren, bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.
  2. Daarnaast is een akkoord nodig met de vakbond over werkbehoud. Of bij werkmaatschappijen met minder dan twintig werknemers een vertegenwoordiging van werknemers.
  3. Ook komen er extra eisen die door de accountant worden getoetst.

Deze verruiming wijzigt de hoofdwerking van de NOW niet. De NOW blijft ook voor deze werkmaatschappijen gebaseerd op het omzetverlies ten opzichte van de omzet in 2019 en de loonsom van januari 2020 of november 2019. Lees hier de volledige kamerbrief:

TOGS-regeling ook voor zorgondernemers

//
Comment0

De regeling Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) staat vanaf 22 april 2020 ook open voor zorgondernemers, zoals praktijken van tandartsen en fysiotherapeuten. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Anders dan bij de overige getroffen sectoren, geldt voor zorgondernemingen dat zij ook tegemoetkomingen (kunnen) ontvangen van zorginkopers (zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten), om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren.

Daarom komen gedupeerde zorgondernemingen alleen in aanmerking voor de TOGS als zij na aftrek van de tegemoetkoming van zorginkopers, én na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde corona-steunmaatregelen, verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste 4.000 euro aan omzetverlies te lijden en ten minste 4.000 euro aan vaste lasten te hebben. Zij moeten hierover bij de aanvraag een verklaring indienen.

Controle

Bij een controle achteraf kan de minister de gedupeerde zorgonderneming vragen om bewijsstukken waaruit dit blijkt. Voorbeelden zijn een kopie van de omzetgegevens uit de boekhouding of de aangifte van de omzetbelasting over 2019 of 2020 en een kopie van de stukken uit de boekhouding van 2020 met vermelding van de tegemoetkomingen die de zorgonderneming heeft ontvangen van de zorginkopers.

SBI-code 47.74.2: alleen thuiszorgwinkels Ook thuiszorgwinkels vallen onder het begrip gedupeerde zorgondernemingen. Thuiszorgwinkels vallen onder de SBI-code 47.74.2. Onder deze SBI-code vallen ook andere ondernemingen. Om ervoor te zorgen dat binnen deze SBI-code alleen ondernemers met een thuiszorgwinkel een aanvraag kunnen doen, is een nadere specificatie opgenomen, dat alleen ondernemingen uit deze SBI-code die een thuiszorgwinkel zijn in aanmerking komen. De aanvrager die in deze SBI-code valt, moet bij aanvraag verklaren dat de onderneming een thuiszorgwinkel is.

TOGS-uitkering vrij van belastingheffing

//
Comment0

De TOGS-uitkering ter hoogte van € 4.000,- is vrij van belastingheffing zo heeft het kabinet besloten.

In het belastingplan 2021 zal dit worden verwerkt. Over de uitkering zal geen inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeven te worden betaald. Hoewel de tegemoetkoming is bedoeld voor een bijdrage in de doorlopende vaste lasten, blijven deze wel gewoon voor 100% aftrekbaar.

1 2 3 5
Aan de totstandkoming van deze informatie is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat De Beer Accountants & Belastingadviseurs geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Lees ook deze artikelen:

Verdere informatie

Wij wijzen u ook op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijksoverheid-lanceert-qa-coronavirus-voor-ondernemers en op de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona