info@debeer.nl
(013)-211 64 00

corona

Fiscale en economische maatregelen voor door coronavirus getroffen ondernemers

 

Aanvraag van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

//
Comment0

Beste relatie,

Graag vragen wij uw aandacht voor onderstaande belangrijke aandachtspunten voor de aanvraag van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 • U bent verplicht om de subsidie NOW uitsluitend te gebruiken voor de betaling van de loonkosten. Vraagt u uitstel van betaling voor de loonheffingen houdt hier dan rekening mee en reserveer het bedrag dat overblijft na uitbetaling van de netto lonen aan het personeel.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now-wat-en-voor-wie

of door te bellen met de belastingtelefoon 0800-0543. Via dit nummer kunt u nagaan of er reeds een rekeningnummer voor de teruggaaf staat geregistreerd  en kunt u ook de gegevens voor uw inlog (gebruikersnaam en wachtwoord) opvragen. Deze worden dan binnen 10 werkdagen verzonden per post in twee aparte enveloppen.

Voorbereiding NOW aanvraag

//
Comment0

U kunt vanaf maandag 6 april 2020, vanaf 9.00 uur NOW aanvragen met het aanvraagformulier dat te vinden is op de website van het UWV.

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Belangrijke gegevens

Onderstaande gegevens zijn essentieel voor het doen van de aanvraag:

 • uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon;
 • verwacht percentage van de omzetdaling (over 3 maanden), naar boven afgerond in procenten;
 • de gekozen aaneengesloten periode van drie kalendermaanden (tussen 01-03-2020 en 31-07-2020) waarover de omzetdaling van minstens 20% wordt berekend;
 • het loonheffingennummer. Per loonheffingennummer kan éénmaal een aanvraag worden gedaan;
 • het rekeningnummer en de tenaamstelling: dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffing terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over.
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: het zaaknummer. Het zaaknummer staat op de ontvangstbevestiging van het ministerie. Het nummer bestaat uit 5 of 6 cijfers.

Let op: u kunt alleen een Nederlands adres en rekeningnummer opgeven

Ondersteuning vanuit De Beer
Indien gewenst kunnen wij u ondersteunen bij het doen van de aanvraag. Hoe?

 1. Vul onderstaand document zo nauwkeurig mogelijk in.
 2. Stuur het volledig ingevulde document naar Gijs Outmaijer (g.outmaijer@debeer.nl) en neem uw reguliere contactpersoon bij De Beer mee in cc.
 3. U ontvangt een bericht van ons zodra de aanvraag is gedaan. 

Download hier het document Gegevens voor aanvraag NOW

Wij verzoeken u bereikbaar te zijn op het telefoonnummer wat u in het formulier heeft genoteerd. Mochten aanvullende gegevens nodig zijn, willen we snel met u kunnen schakelen.

Voorwaarden
De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 • 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 • 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 • 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

NOW-regeling gepubliceerd

//
Comment0

UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april de aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. 

De kern

 • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden.
 • Vanaf 6 april kunnen aanvragen worden ingediend.
 • De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • Werkenden met een zogenoemde fictieve dienstbetrekking vallen daarmee wel onder de reikwijdte van de regeling, niet-verzekerde en vrijwillig verzekerde DGA’s niet.
 • De regeling geldt derhalve ook voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract. Werkgevers kunnen ook subsidie ontvangen voor deze werknemers, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract.
 • Het kabinet roept werkgevers op om verantwoordelijkheid te nemen voor hun flexwerknemers en het loon van flexwerkers zoveel mogelijk door te betalen.
 • Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Gegevens over de loonsom baseert UWV op de polisadministratie, waarbij als uitgangspunt de maand januari 2020 wordt genomen.
 • Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag zal UWV de definitieve subsidie vaststellen. Bij de afrekening kan sprake zijn van een nabetaling of, als bijvoorbeeld om het omzetverlies lager is uitgevallen, terugvordering.

Berekening van de tegemoetkoming

 • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020.
 • Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen.
 • Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer in aanmerking genomen. Loon boven € 9.538 per maand komt derhalve niet voor subsidie in aanmerking, waarmee eveneens mogelijkheden voor misbruik en oneigenlijk gebruik worden tegengegaan.
 • De omzetdaling van minimaal 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

De volledige uitwerking van de noodmaatregel treft u hier

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

//
Comment0

Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren is inmiddels geactualiseerd.

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Gebruik hiervoor het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code u nu heeft en welke SBI-code u meent te moeten hebben.

Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is’”.

Voor alle informatie over TOGS, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tegemoetkoming-ondernemers-getroffen-sectoren-togs

Uitbreiding Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

//
Comment0

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Sluiting van de winkel is geen vereiste. De winkel mag gewoon open blijven.

Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook onderdeel uitmaken van het Noodpakket voor banen en economie. Op rvo.nl/tegemoetkomingcorona staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.

Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie RVO.nl. Wiebes en Keijzer laten weten: “Als ondernemers door een verkeerde registratie tussen wal en schip dreigen te vallen, zullen we dat per geval bekijken. Die flexibiliteit is er. Nogmaals: het zijn uitzonderlijke en ruige tijden, daarom doen we wat nodig is’”.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

//
Comment0

De tegemoetkoming is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de genomen  maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Branches die onder deze regeling vallen
Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont.

Ondernemers kunnen tot en met 26 juni 2020 aanvragen
Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via  https://www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona van vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020. De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de hoofdactiviteit zoals hierboven genoemd moet blijken uit de inschrijving van peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

//
Comment0

Deze regeling ondersteunt zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, met inkomensondersteuning en bedrijfskrediet, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling zijn bekend. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en geldt vooralsnog tot 1 juni 2020.

Voor de aanvraag van TOZO verwijzen wij u naar de website van uw gemeente.

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
Vanuit de TOZO kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling, die speciaal gemaakt is voor de coronacrisis, lijkt op de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zo zijn de bedragen die worden gehanteerd gebaseerd op het sociaal minimum, het bedrag dat mensen nodig hebben voor levensonderhoud. Onder levensonderhoud vallen kosten zoals boodschappen en huur.

Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald.

Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is  1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. De regeling geldt vooralsnog tot 1 juni 2020. Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Versnelde procedure
In vergelijking tot de Bbz bevat de TOZO versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de TOZO wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken.

Voorwaarden
De zelfstandig ondernemer moet bij de aanvraag verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming. De regeling is zo eenvoudig en snel uitvoerbaar.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020 18.45 uur.

DGA
Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling, als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen. Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Voor de aanvraag van de NOW heeft het UWV straks uw aangifte loonheffing nodig. Zorg dus dat u die aangifte naar de Belastingdienst stuurt.

//
Comment0

Op korte termijn komen er meer details beschikbaar over de aanvraag en inhoud van de NOW. Wel is inmiddels duidelijk dat u voor de aanvraag straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig heeft. Aanvragen doet u met uw loonheffingennummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Aangifte loonheffing

Let op: heeft u uw aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan snel, want het UWV heeft die gegevens straks nodig voor de NOW-aanvraag. De Belastingdienst roept ondernemers op dit op korte termijn te regelen. De Belastingdienst hoopt dat u de aangifte loonheffingen op tijd kan doen. Mocht dat echt niet lukken, vraag dan uitstel aan voor het doen van aangifte.

De informatie op deze pagina is bijgewerkt tot en met 15 maart 2020. Latere informatie is niet verwerkt. Aan de totstandkoming van deze informatie is de grootste zorg besteed. Desalniettemin is het recht dermate gecompliceerd en veranderlijk, dat De Beer Accountants & Belastingadviseurs geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor hetgeen men zonder ons persoonlijk advies naar aanleiding van deze publicaties onderneemt of nalaat. Niets van deze informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Lees ook deze artikelen:

Verdere informatie

Wij wijzen u ook op de informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/rijksoverheid-lanceert-qa-coronavirus-voor-ondernemers en op de informatie van MKB Nederland https://www.mkb.nl/corona