info@debeer.nl
(013)-211 64 00
De Beer HR Services
Een nieuwe kracht van
Samen uw toekomstdromen realiseren
Dat is de kracht van

Algemene voorwaarden HR abonnement

1. Het HR abonnement staat in beginsel open voor alle in Nederland gevestigde rechtspersonen, maar kan altijd zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Het HR abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna steeds automatisch met één jaar verlengd.

2. Beide partijen kunnen het HR abonnement zonder opgaaf van redenen schriftelijk opzeggen, waarbij gedurende het eerste jaar een opzegtermijn van één maand in acht dient te worden genomen. Opzegging in het eerste jaar dient aldus plaats te vinden uiterlijk één maand voor het einde van de looptijd. Indien het HR abonnement overeenkomstig het bepaalde in lid 1 na het eerste jaar automatisch is verlengd, is ieder der partijen gerechtigd om het HR abonnement tussentijds schriftelijk op te zeggen per de eerste van de daarop volgende maand.

3. Betaling van het abonnementsgeld voor het HR abonnement geschiedt jaarlijks bij vooruitbetaling.

4. Voor de eerstelijnshulp geldt dat De Beer Accountants & Belastingadviseurs uiterste zorgvuldigheid betracht. Aangezien daaraan geen uitgebreid onderzoek vooraf gaat, is eventuele aansprakelijkheid van De Beer Accountants & Belastingadviseurs beperkt tot tweemaal de jaarlijkse kosten van het HR abonnement.

Verlenging
Abonnementen worden stilzwijgend verlengd. Aan het eind van iedere periode evalueren wij met u onze dienstverlening.

Kosten

€24,95 per maand.

Aanvullende voorwaarden

  • De Beer Accountants & Belastingadviseurs heeft het recht het bedrag van het arbeidsrecht abonnement alsmede het gereduceerde uurtarief bij verlenging van het abonnement te wijzigen. De abonnee zal vóór verlenging van het arbeidsrecht abonnement geïnformeerd worden over eventuele prijswijzigingen
  • Op deze overeenkomst zijn voor het overige de algemene voorwaarden van De Beer Accountants & Belastingadviseurs van toepassing, voor zover hiervan in deze voorwaarden niet is afgeweken.

Eerstelijns hulp
De helpdesk van het HR Abonnement biedt u ondersteuning bij HR gerelateerde vragen om zodoende te bepalen wat u moet doen en of u een probleem hebt waarvoor verdere deskundige begeleiding gewenst of noodzakelijk is. 

  • Het gaat hier om vragen die in een kort tijdsbestek (telefonisch of per e-mail) kunnen worden beantwoord. Indien voorafgaande dossierstudie is vereist, dan valt dit niet onder “gratis”.
  • De helpdesk biedt u de mogelijkheid om duidelijkheid te krijgen over wat u in een bepaalde situatie moet/kunt doen en of u in die situatie deskundige hulp nodig hebt. Vragen met een complexer karakter vallen niet onder het abonnement. Daarbij kan gedacht worden aan vragen over het toepassen van een cao en vragen waarvoor verder onderzoek vereist is.
  • Een schriftelijke terugkoppeling op de vraag is in de regel niet bij het abonnement inbegrepen. Het is in overleg zeker mogelijk een schriftelijke terugkoppeling te verstrekken. Bij de beantwoording van een vraag waarbij de nuances van belang (kunnen) zijn, zal uw contactpersoon aangeven de voorkeur te geven aan een schriftelijke terugkoppeling. Hiervoor wordt het reguliere uurtarief in rekening gebracht.
  • Wanneer geen van onze specialisten direct telefonisch beschikbaar is, kunt u uw contactgegevens achterlaten. U wordt vervolgens zo snel mogelijk teruggebeld.

Voor meer informatie neem contact op met:

Gijs Outmaijer

06 – 141 000 77
g.outmaijer@debeer.nl