info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Pensioen

Omzetting pensioen eigen beheer in oudedagsverplichting alsnog mogelijk voor Nederbelgen

De uitfasering van het eigenbeheerpensioen was problematisch voor Nederbelgen. Afkoop van het pensioen was voor hen meestal niet gunstig, omdat Nederland weliswaar een korting gaf maar België daarover ging bijheffen. Over omzetting in een oudedagsverplichting nam de Belgische Belastingdienst nog geen standpunt in, waardoor onzeker was of dit mogelijk was zonder Belgische belastingheffing over de totale waarde van het recht.

Gevolg was dat de boel muurvast zat en de meeste Nederbelgen niets deden. Nu loopt de termijn dat je kan uitfaseren eind dit jaar af en gelukkig is onlangs alsnog een goedkeuring van de Belgische Belastingdienst verschenen. Als de ontvanger van de uitkering daarnaast nog als directeur van de BV werkt en daarvoor een salaris geniet, heeft Nederland heffingsrecht over de ODV-uitkering (dat is het attractiebeginsel, de uitkering wordt dan toegerekend aan het directeursmandaat). Als er geen directeurssalaris meer wordt genoten, komt het heffingsrecht aan België toe.

Wat wel een probleem kan zijn, is afstorting van de ODV naar een verzekeringsmaatschappij of bank (‘externe lijfrente’). Volgens Nederlands belastingrecht is dat mogelijk zonder heffing, maar de Belgische Belastingdienst wil in die situatie wel heffen over de waarde van het totale recht. Of dat terecht is, wordt betwist maar men kan die discussie eenvoudig voorkomen door niet af te storten en de ODV in de BV te laten.

Zie bijgaand artikel in het FD

Update december 2017
In onderstaand artikel wordt als een van de nadelen van de oudedagsverplichting (odv) genoemd dat na ingangsdatum de odv niet meer kan worden afgestort in bijvoorbeeld een bankspaarproduct. Op 8 december 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën hier echter toch nog een goedkeuring voor uitgevaardigd. De tegemoetkoming is beperkt en houdt in de regel tot vijf jaar na de AOW-leeftijd de odv nog kan worden afgestort in een lijfrente of bankspaarproduct. Daarna in de regel dus niet meer. In sommige gevallen zal dit een uitkomst zijn maar van belang blijft dat men zich realiseert dat aan de odv regels en beperkingen zijn verbonden die te zijner tijd erg lastig kunnen zijn.

Pensioen eigen beheer: afkopen of niet?

U heeft op onze website en in BeerBericht al het nodige over pensioen eigen beheer kunnen lezen. In dit artikel stippen we nog kort een aantal veel genoemde voor- en nadelen van afkoop respectievelijk omzetting in een oudedagsverplichting aan. Als u uw pensioen (met hoge korting) wil afkopen, moet u snel in actie komen!

U weet het waarschijnlijk inmiddels wel: de Wet Uitfasering Pensioen Eigen Beheer die op 1 april 2017 in werking is getreden, geeft de directeur-grootaandeelhouder (dga) met pensioen in eigen beheer drie keuzes:

 • het pensioen afkopen;
 • het pensioen omzetten in een oudedagsverplichting (odv);
 • niets doen, pensioen blijft pensioen.

Afkoop van het pensioen in 2017 wordt gestimuleerd doordat dit jaar 34,5% van de afkoopsom is vrijgesteld. In 2018 en 2019 is afkoop ook nog mogelijk, maar de korting daalt dan naar 25% resp. 19,5%. Bijzondere situaties daargelaten is afkoop dus een zaak van nu of nooit.

Net als afkoop kan ook omzetting in een odv nog tot en met 31 december 2019, maar anders dan bij afkoop zit er geen druk op om dit nog in 2017 te doen. Aanvankelijk was nog onduidelijk hoe de odv vererft na het overlijden van de dga, maar inmiddels is dit voor de meeste situaties redelijk in beeld. Dat betekent dat de omzetting in gang gezet kan worden, hiervoor kan 1 januari 2018 een logische en praktische datum zijn. In sommige gevallen is overigens een (aanpassing van het) testament nodig om de gewenste vererving van de odv te bewerkstelligen.

In de gesprekken met cliënten over de te maken keuze is weer gebleken dat echt elke situatie anders is. In een beperkt aantal gevallen wordt er uitdrukkelijk voor gekozen om niets te doen. Dit speelt onder meer voor dga’s met een ex-partner. Als die ex nog bepaalde rechten op het pensioen heeft, is haar of zijn medewerking en handtekening vereist om te kunnen afkopen of omzetten. Vaak lukt dat niet of wordt het niet eens geprobeerd. In de meeste gevallen wordt gekozen voor hetzij afkoop hetzij de odv.

Argumenten pro afkoop

In de praktijk komen we onder meer de volgende argumenten tegen vóór afkoop van het pensioen (en impliciet dus tegen de odv):

 • Door de korting is de effectieve belastingdruk plm. 35%. De heffing over de toekomstige uitkeringen (pensioen of odv) zal vaak hoger zijn. Het nieuwe tariefsysteem kent weliswaar een tarief van 37% tot plm. € 68.000 maar de feitelijke druk is door afbouw van kortingen, zorgverzekeringspremie etc. vaak hoger.
 • Na afkoop zijn er geen bijzondere regels meer van toepassing; de odv kent allerlei voorschriften en beperkingen die te zijner tijd kunnen knellen, net als nu de pensioenregels.
 • De odv verplicht tot het in stand houden van de BV en het voeren van een salarisadministratie gedurende 20 jaar na de AOW-leeftijd van de dga. Volgens de thans geldende regels is afstorting van de odv in bijvoorbeeld een bankspaarproduct na ingang namelijk niet meer mogelijk.
 • In geval van een schuld aan de BV kan dit door middel van dividend worden weggewerkt. Door in plaats daarvan af te kopen is men met een extra bedrag van het gehele pensioen af.
 • Als het geld er is en in de BV tegen een minimale rente op de bank staat, is het niet erg de belasting eerder te betalen. Het geld had anders immers toch niets opgeleverd.

Argumenten pro odv

De volgende argumenten horen we vaak vóór omzetting in een odv (en dus impliciet tegen afkoop):

 • De liquide middelen zijn er eenvoudig niet.
 • Bij afkoop wordt de heffing (soms decennia) naar voren gehaald. Naast rationele argumenten hebben veel mensen hiertegen ook een emotionele weerzin.
 • Het geld moet soms extra geleend worden of het gaat ten koste van investeringen.
 • De belastingdruk over de odv kan te zijner tijd worden gematigd door aftrekposten. (NB Het regeerakkoord bevat de maatregel dat alle aftrekposten op termijn tegen het 37%-tarief worden verrekend.)
 • De BV moet voor de odv blijven bestaan, maar dat moest toch al, bijvoorbeeld omdat er een stamrecht of een pand in zit.

Men zou kunnen stellen dat de voordelen voor afkoop over het algemeen genomen sterker spelen naarmate dga’s dichter bij hun pensioen zijn of al gepensioneerd zijn. Jongere dga’s kiezen eerder voor de odv omdat ze het geld voor de afkoop niet hebben of op een andere manier beter kunnen gebruiken. Elke keuze is uiteraard goed, als deze maar bewust wordt gemaakt!

Dit artikel is geplaatst in Beerbericht 2017-04

Het pensioen in eigen beheer wordt definitief afgeschaft. Daarmee maakt Den Haag een einde aan een moeilijk dossier, dat voor veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) een bron van zorg is. Op deze speciale pensioen-pagina verzamelen we voor u alle actualiteiten over dit onderwerp en bundelen we onze eigen publicaties.

Lees ook deze artikelen:

MEER INFO

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt of wanneer u een afspraak wilt maken met één van onze specialisten. Bel ons of vul het contactformulier in. Dan nemen wij contact met u op.

(013) 211 64 00