info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Privacy-verklaring sollicitanten

De Beer Accountants en Belastingadviseurs hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van je privacy. Wanneer jij je sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van je gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij De Beer Accountants en Belastingadviseurs. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Aangaande de werving en indienstneming kunnen de volgende gegevensverzameling en activiteitenverwerking plaatsvinden:

  • Online en offline werving;
  • Sollicitatiedocumenten, waaronder het CV en een sollicitatiebrief;
  • Interviews;
  • Alle andere wervingsmiddelen met inbegrip van externe wervingsbureaus en assessments;
  • bij de controle van de kwalificaties en vaardigheden van de sollicitant kunnen persoonsgegevens worden gebruikt om De Beer Accountants en Belastingadviseurs in staat te stellen te beoordelen of de sollicitant de betreffende baan kan uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van referenties en kwalificaties en het opvragen van een VOG-verklaring).
  • verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail

De Beer Accountants en Belastingadviseurs bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en na de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van De Beer Accountants en Belastingadviseurs verwijderd, tenzij de sollicitant toestemming heeft gegeven om de gegevens langer te bewaren.

De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen De Beer Accountants en Belastingadviseurs B.V. en de met haar in een groep verbonden vennootschappen. Op verzoek verwijderen wij je gegevens uit onze database.

De Beer Accountants en Belastingadviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring voor sollicitanten en de algemene privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.