info@debeer.nl
(013)-211 64 00

Werktijdverkorting aanvragen

Werktijdverkorting, wat is het?
Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen een beroep doen op werktijdverkorting. Werktijdverkorting (WTV) is het tijdelijk verkorten van de werktijd van uw werknemers.

Werknemers kunnen voor de uren die zij ten gevolge van deze crisissituatie niet kunnen werken een tijdelijke WW-uitkering krijgen. De vergunning hiervoor wordt voor perioden van steeds 6 weken toegekend, voor in totaal maximaal 24 weken. Na iedere 6 weken wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Er geldt een eigen risico van 2 weken, hiervoor bent u dus zelf financieel verantwoordelijk.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:

  • over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
  • voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachten behoefte is afgestemd;

Hoe werkt het?
Het UWV vergoedt achteraf de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft. Als uw werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan u over. U betaalt dus minder loonkosten, terwijl uw werknemers volledig in dienst blijven. Zorg dus voor een goede administratie waarin u goed bijhoudt hoeveel uren men wel/niet werkt.

Hieronder meer informatie over de aanvraag, voorwaarden en uitzonderingen.

Hoe vraagt u WTV aan?

Stap 1: Vraag een vergunning voor werktijdverkorting aan
Dat kan alleen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Gebruik hiervoor dit formulier. In de aanvraag dient u aan te geven welke oorzaken er aan de vermindering van de werkzaamheden ten grondslag liggen. Deze oorzaken moeten worden toegelicht en nader worden onderbouwd, ondanks het feit dat het Corona virus in dit geval voor de hand ligt. Doe dit zo uitgebreid mogelijk. Daarnaast moet u aangeven wat de verwachte duur is van de werkvermindering en hoeveel arbeidsuren er in totaal minder zullen worden gewerkt per week.

Stap 2: Meld direct de ontvangst van de vergunning bij het UWV
U meldt de ontvangst van de vergunning voor WTV direct bij het UWV. Dit kunt u doen met het formulier Melden WTV.

Stap 3: Vraag de WW aan na afloop van de vergunning
Na afloop van de vergunning kunt u binnen een week een WW-uitkering voor het personeel aanvragen bij het UWV via het formulier Aanvragen WW bij werktijdverkorting. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt het UWV de WW-uitkeringen aan u over.

Neem voor vragen over werktijdverkorting of hulp bij de aanvraag hiervan contact op met Gijs Outmaijer via g.outmaijer@debeer.nl of +31 6 14100077. Hij helpt u graag verder. 

Voorwaarden
Om in aanmerking te kunnen komen voor werktijdverkorting moet u voldoen aan twee voorwaarden:

  1. uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  2. u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Uitzonderingen

  • Is een werknemer ziek voordat de vergunningsperiode ingaat? Dan betaalt u zijn loon door. Voor een zieke werknemer kan geen tijdelijke WW-uitkering worden aangevraagd. Wordt een werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door;
  • Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.