Beerberichten

Acties voor de DGA naar aanleiding van het Belastingplan 2023

Op Prinsjesdag is weer traditiegetrouw het Belastingplan voor 2023 gepubliceerd. Anders dan voorgaande jaren staan er véél belangrijke onderwerpen in waar de DGA in 2022 en 2023 rekening mee moet houden.

Naast de belangrijke wijzigingen in Box 3, zie ons artikel elders in dit Beerbericht, wijzigen onder andere de tarieven in de vennootschapsbelasting en box 2 én wijzigen de regels rondom het vaststellen van uw salaris. Onderstaand een eerste analyse. We zetten steeds eerst de wijziging uiteen waarna de acties volgen voor 2022 en 2023.

Tariefsverhoging vennootschapsbelasting: van 15% naar 19% (‘Vpb’)

Na jaren van tariefdalingen gaat de vennootschapsbelasting nu stijgen. Het kabinet verhoogt het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf van 15% naar 19%. Tevens wordt die eerste schijf ingekort van € 395.000 tot € 200.000. Hierdoor gaat het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% al vanaf een belastbaar bedrag van € 200.000 spelen.

Acties:
Haal winsten naar voren, laat voorzieningen vrijvallen en maak optimaal gebruik van de eerste tariefschijf tot € 395.000 in 2022. Door kosten of investeringen uit te stellen tot 2023 realiseert u dat deze aftrekbaar zijn tegen een tarief van 19 of 25,8%. Bent u bezig de BV in te gaan, kijk dan nog eens naar de tarieven en laat uw adviseur doorrekenen of de BV nog steeds voordelig is.

Twee tariefschijven in box 2 (‘AB’)

Box 2 belast inkomsten uit aanmerkelijk belang, zoals dividenden die een DGA uitgekeerd krijgt van zijn BV. Er geldt nu één tarief van 26,9%. Vanaf het jaar 2024 komen er twee belastingschijven in het box 2-tarief:

 

Tarief inkomstenbelasting box 2 2024

Box 2-tarief

Belastbaar inkomen meer dan (€)

Maar niet meer dan (€)

Tarief 2024 (%)

Laag tarief

 

67.000

24,5%

Hoog tarief

67.000

 

31,0%

Door deze twee wijzigingen stijgt het gecombineerd tarief, vennootschapsbelasting in de BV en aanmerkelijk-belang heffing bij uitkering van dividend naar privé, zéér aanzienlijk. Bij een winst in de BV van € 350.000 bijvoorbeeld is het gecombineerd Vpb en AB tarief nu afgerond 37,9%, vanaf 2024 loopt dat op tot afgerond 48,8%! Zie verder ook de uitgebreide samenvatting van het Belastingplan 2023 op onze site.

Acties: 
Zorg bij wisselende winsten voor een spreiding van dividenduitkeringen over de jaren om zoveel mogelijk in de laagste tariefschijf te blijven. Denk hierbij ook aan de mogelijkheid om het AB-inkomen bij fiscaal partnerschap te verdelen tussen de partners. In 2024 is het laagste tarief 2,4%-punt lager dan het tarief in 2022. Maak gebruik van dit verschil door dividenden tot maximaal € 67.000 in 2024 uit te keren. Partners kunnen zo dubbel voordeel behalen.

Heeft u aanzienlijke reserves in uw BV, overweeg dan een ‘superdividend’ in 2022 of 2023 om aldus de stijging van het aanmerkelijk-belangtarief naar 31% voor dividenden boven € 67.000 per 1 januari 2024, voor te zijn. Keert u bijvoorbeeld aldus € 500.000 dividend uit, bespaart dat € 20.500 (netto).

Verhoging ‘gebruikelijk loon’

DGA’s zijn verplicht zichzelf loon toe te kennen vanuit hun eigen BV. De minimale hoogte van dat loon wordt vastgesteld op basis van de ‘gebruikelijkloonregeling’, waarbij onder andere gekeken wordt naar het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon van de DGA mag maximaal 25% lager zijn dan dit loon. Voorgesteld is nu om die verlaging met 25% af te schaffen, zodat DGA’s zichzelf mogelijk een hoger loon moeten toekennen. Het aanpassen van het loon is niet in alle gevallen nodig. Mogelijk voldoet het huidige loon al aan de nieuwe regeling. Ook hier geldt: kijk met uw adviseur naar het totale plaatje en laat waar nodig, een en ander analyseren en doorrekenen.

Lichtpuntjes?

Zijn er naast deze tariefstijgingen dan ook lichtpuntjes voor de DGA? Naast een aantal kleinere onderwerpen als verhoging WKR, verhoging Milieu- en Energie-investeringsaftrek valt ook op dat de bedrijfsopvolgingsregeling (‘BOR’) waar we al vaak over schreven in eerdere Beerberichten, voorlopig ongewijzigd overeind blijft. Het blijft dus mogelijk om uw bedrijf fiscaal laag belast over te dragen naar de volgende generatie en binnen de grenzen van de regeling, in te zetten als vermogensplanningstool. Het is echter zeker niet uitgesloten dat de BOR de komende jaren alsnog wordt ingeperkt.

Besluit

Bovenstaand zijn we ingegaan op enkele grotere wijzigingen voor de directeur/grootaandeelhouder. Naast deze wijzigingen zijn de wijzigingen in Box 3 van groot belang voor de DGA (zie dit artikel).

Door al deze substantiële wijzigingen is wel duidelijk dat het belangrijk is uw specifieke situatie snel te laten analyseren en te bezien of aanpassingen nodig zijn.