Beerberichten

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Op 21 juni jl. hebben Staatssecretaris Van Rij en de Belgische Ministers van Financiën Van Peteghem en Van Diependaele het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend.

Op 21 juni jl. hebben Staatssecretaris Van Rij en de Belgische Ministers van Financiën Van Peteghem en Van Diependaele het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België ondertekend.

Dit nieuwe verdrag vervangt het huidige verdrag uit 2001. Het nieuwe belastingverdrag is belangrijk om dubbele belasting te voorkomen, misbruik te bestrijden en het biedt een oplossing voor enige lopende knelpunten onder het huidige verdrag, onder meer voor DGA’s, grensarbeiders en ook voor (hoog)leraren, sporters en artiesten.

Heeft u veel met België te maken kan het nieuwe Verdrag ook voor u impact hebben. Het is belangrijk dat u zich al oriënteert samen met uw adviseur op de gevolgen in uw situatie.

Het zal nog even duren voordat het nieuwe Verdrag feitelijk in werking treedt, omdat eerst de ratificatieprocedure in beide landen nog moet worden doorlopen. De verwachting is dat het nieuwe Verdrag ten vroegste op 1 januari 2025 in werking zal treden. Tot dan zal het huidige belastingverdrag van toepassing blijven (waarbij mogelijk de Kabinets-wissel voor extra vertraging zorgt).

Intussen is het dus goed om na te gaan wat voor veranderingen het nieuwe Verdrag in uw fiscale positie brengt. Hierna alvast enkele punten uit het nieuwe Verdrag ontleend aan het persbericht. Komende periode zullen wij u nader informeren via site en ons Beerbericht.

Weggenomen knelpunten

Met het nieuwe verdrag worden onder meer knelpunten weggenomen die bestonden voor leraren, hoogleraren en voor sporters en artiesten die over de grens optreden. Met het aangepaste verdrag betalen de over de grens werkende leraren en hoogleraren in principe belasting in het land waar zij werken. Daarmee ontstaat meer gelijkheid en betalen zij vaker belasting in hetzelfde land waar zij hun sociale zekerheidspremies verschuldigd zijn. Zij worden daarmee – anders dan onder het huidige verdrag – hetzelfde behandeld als andere werknemers. Voor sporters en artiesten worden administratieve lasten voorkomen, omdat zij onder het nieuwe verdrag (anders dan onder het huidige verdrag) bij een kortdurend optreden over de grens geen belasting in het andere land verschuldigd zijn. Zij betalen over de betreffende inkomsten dan belasting in het land waar zij wonen.

Antimisbruikbepalingen en belasting over de winst

Het nieuwe belastingverdrag bevat ook bepalingen om belastingontwijking door misbruik van het verdrag aan te pakken. Zo bevat het verdrag bepalingen om eerder dan onder het huidige verdrag winstbelasting te kunnen heffen in het land waar activiteiten worden uitgeoefend. Deze bepalingen komen uit het internationale BEPS-project tegen belastingontwijking (Base Erosion and Profit Shifting).

Geëmigreerde directeur-grootaandeelhouders

Het nieuwe verdrag bevat ook twee aanpassingen voor directeur-grootaandeelhouders met een eigen BV die naar België zijn geëmigreerd. Zo wordt het onder het nieuwe verdrag mogelijk voor Nederland om tot tien jaar na emigratie dividenden te belasten, ook als de BV is meeverhuisd naar België. Daarnaast is in het verdrag vastgelegd dat België onder het nieuwe verdrag geen belasting zal heffen bij verkoop van de aandelen of bij liquidatie van de BV als er nog een Nederlandse belastingclaim openstaat. Dit moet dan een claim zijn over de waardeaangroei van de aandelen van de directeur-grootaandeelhouder die ontstaan was in de periode dat deze aandeelhouder inwoner van Nederland was.

Vervolg

Over de situatie van grenswerkers die thuiswerken zijn Nederland en België nog in gesprek. Er is voor gekozen om de ondertekening van dit verdrag nu niet te laten wachten tot deze besprekingen zijn afgerond.

Voordat het verdrag in werking treedt, moeten de betrokken parlementen in beide landen nog hun goedkeuring geven aan dit verdrag. Hiervoor stellen Nederland en België ook nog een gezamenlijke toelichting op het verdrag op. In Nederland wordt zoals gebruikelijk het verdrag eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State en dan aan het Parlement aangeboden.

Persbericht, Nieuw Belastingverdrag België-Nederland, 21 juni 2023