Beerberichten

Let op: voorkom belastingrente van 7,5 of 10%!

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe regels voor het bepalen van het percentage van de belastingrente.

Deze leiden tot (nog) hogere belastingrentes zodat (nog meer) alertheid geboden is op voorkomen van belastingrente. We gaan in op de volgende punten.

  • Wanneer betaalt u belastingrente?
  • Hoe ziet het oude en het nieuwe rentesysteem er uit?
  • Methodiek voor belastingrente in de vennootschapsbelasting;
  • Methodiek voor belastingrente in de inkomstenbelasting, en
  • Hoe kunt u belastingrente beperken of voorkomen?

Wanneer betaalt u belastingrente?

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als een te betalen belastingbedrag later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt opgelegd. De dagtekening op de belastingaanslag is hiervoor bepalend.

Als uw boekjaar (en aangiftejaar) gelijk is aan het kalenderjaar, wordt dus belastingrente in rekening gebracht vanaf 1 juli van het opvolgende jaar, als uw belastingaanslag niet voor 1 juli van dat jaar is vastgesteld (dus vanaf 1 juli 2024 voor belastingjaar 2023).

De belastingrente wordt berekend vanaf het einde van deze zesmaandsperiode tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na de datum van dagtekening van de aanslag). Betaalt u de verschuldigde belasting direct na ontvangst van de aanslag, dus vóór de uiterste betaaldatum? Ook dan wordt rente berekend tot het einde van de betaaltermijn.

Let op: de Belastingdienst vergoedt in principe geen rente in gevallen waarin blijkt dat een aanslag te hoog was en later tot een teruggave leidt.

Belastingrente tot en met 2023

Voorheen was de belastingrente gekoppeld aan de wettelijke rente. Steeg de wettelijke rente, dan steeg daarna ook de belastingrente. Dit betekende dat de belastingrente meerdere malen per jaar kon wijzigen.

Aangezien de berekening van de verschuldigde belastingrente aansluit bij de periode waarover deze verschuldigd is, kan het oude systeem nog gelden voor aanslagen inkomsten- of vennootschapsbelasting over 2022 en eerdere jaren.

Belastingrente vanaf 1 januari 2024

Met ingang van 2024 is de belastingrente niet langer gekoppeld aan de wettelijke rente, maar aan de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank. Daarbij wordt de belastingrente nog maar een maal per jaar vastgesteld.

Belastingrente vennootschapsbelasting vanaf 2024, hogere rente

De belastingrente kent twee categorieën. De eerste categorie betreft de vennootschapsbelasting, bronbelasting, minimumbelasting en solidariteitsbijdrage. Hiervoor wordt de belastingrente kort gezegd vastgesteld op basis van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB), verhoogd met 5,5 procentpunt. De rente kan nooit lager zijn dan 5,5%. Op basis van deze methodiek bedraagt de belastingrente voor de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2024 10% (!).

Belastingrente inkomstenbelasting vanaf 2024, hogere rente

De tweede categorie betreft bepaalde overige belastingen (zoals inkomsten-, erf- en loonbelasting). Voor deze belastingsoorten wordt de belastingrente vastgesteld op basis van de ECB-rente vermeerderd met 3 procentpunt. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de belastingrente voor de inkomstenbelasting 7,5% (!)

Belastingrente beperken of voorkomen

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht als uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen zes maanden na afloop van het (boek)jaar is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld.

U kunt ook belastingrente beperken of voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Hierin geeft u uw geschatte winst of inkomen aan. De Belastingdienst stuurt u dan meestal binnen 6 tot 8 weken een (herziene) voorlopige aanslag.

Als blijkt dat uw inschatting correct (of te hoog) was, dan zal geen belastingrente verschuldigd zijn, maar u krijgt in principe geen rentevergoeding over het te veel betaalde bedrag. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaalt u alleen belastingrente over het belastingbedrag dat u nog extra verschuldigd bent.

Wilt u meer weten?

Door de genoemde termijnen in de gaten te houden en indien nodig op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen of aan te passen kunt u de verschuldigdheid van belastingrente beperken of geheel voorkomen. Wilt u meer weten over de systematiek van de belastingrente of heeft u vragen over de voorlopige aanslag, neem dan contact op met uw contactpersoon bij De Beer.