Beerberichten

Willekeurige afschrijving op nieuwe bedrijfsmiddelen in 2023

In 2023 heeft u de mogelijkheid om eenmalig willekeurig af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Hierbij mag tot 50% van de voortbrengingskosten eenmalig willekeurig worden afgeschreven.

In 2023 heeft u de mogelijkheid om eenmalig willekeurig af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Hierbij mag tot 50% van de voortbrengingskosten eenmalig willekeurig worden afgeschreven. Het restant dient vervolgens regulier in vijf jaar te worden afgeschreven. De totale afschrijving verandert hierdoor niet, de afschrijvingskosten worden enkel deels naar voren gehaald. De nieuwe maatregel geldt voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Er kan willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen waarvoor de investeringsverplichting in 2023 is aangegaan dan wel de voortbrengingskosten in 2023 gemaakt zijn. Bedrijfsmiddelen waarop willekeurig mag worden afgeschreven zijn bedrijfsmiddelen: “die niet eerder in gebruik zijn genomen, voor zover de belastingplichtige ter zake van de aanschaffing verplichtingen is aangegaan of ter zake van de voortbrenging voortbrengingskosten heeft gemaakt in het kalenderjaar 2023, en het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 door hem in gebruik wordt genomen.”

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving, er gelden namelijk een aantal uitzonderingen. Er mag niet willekeurig worden afgeschreven op de volgende bedrijfsmiddelen:

  • gebouwen
  • schepen
  • vliegtuigen
  • bromfietsen en motorrijwielen
  • personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, en met uitzondering van personenauto’s waarvan uit het kentekenregister blijkt dat de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is
  • immateriële activa
  • dieren
  • voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen en paden
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders
  • bedrijfsmiddelen waarop uit anderen hoofde willekeurig wordt afgeschreven

Verhuurde bedrijfsmiddelen zijn dus uitgezonderd van de willekeurige afschrijving. Dit betekent dat er niet willekeurig afgeschreven kan worden op een bedrijfsmiddel dat binnen een groep wordt verhuurd. Om alsnog op dit bedrijfsmiddel willekeurig af te kunnen schrijven, kan overwogen worden een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting aan te gaan. Door de fiscale eenheid wordt de verhuur fiscaal niet gezien, waardoor het bedrijfsmiddel alsnog in aanmerking komt voor de willekeurige afschrijving.